Innovációk, kiadványok, jó gyakorlatok

Módszertani kiadványok, segédanyagok

Kiss Gábor: Eredményes életvezetési gyakorlatok kiskönyve
(Budapest, 2015.)

SAM_9809

Ár: 1 750 Ft. (postai költséggel együtt)

Megrendelhető: ped@furkeszholding.hu  címen.

 

 Hogyan tanítsuk meg a tanítványainknak, gyermekeinknek az eredményes és kiegyensúlyozott életvezetést? Hogyan legyen harmonikus a személyiségük? Hogyan demonstráljam felnőttként, hogy jól ossza be az idejét? Hogyan válhat valaki proaktívvá? Hogyan kivitelezhető az életben a nyer – nyer gondolkodás?

SAM_9811Csupa olyan kérdés, amit a társadalom elvár az iskolai neveléstől, de nincsen meg a rutinunk ahhoz, hogy az eredményes életvezetés módszereire megtanítsuk diákjainkat. Mitől lesz eredményes? Kit kövessen példaképként? Hogyan válasszon jó célokat? Hogyan legyen hiteles felnőtt? Ezek komoly kérdések!

Az iskolai nevelés során azt is igyekszünk elérni, hogy a tudásvágy, az érdeklődés, az önálló keresés vágya ösztönözze a tanulókat, hiszen ezek lehetnek a folyamatos (élethosszig tartó) tanulás tartós késztetései. Ebben is segít ez a füzet 60 gyakorlattal és ötletekkel, az Egészséges életmódra nevelés – A kiegyensúlyozott és harmonikus életvezetés szemléletével képzésünkhöz kapcsolódó gyakorlatokkal, feladatokkal.

Iszlai Ádám – Kiss Gábor: Környezeti nevelési gyakorlatok Kis zöld könyve.
(Budapest, 2015.)

11753683_794971680616762_8618221940051452613_n

Ár: 1 750 Ft. (postai költséggel együtt)

Megrendelhető: ped@furkeszholding.hu címen.

 

A füzet olyan gyakorlatokat, játékokat tartalmaz, amelyek környezeti elemekhez kapcsolódnak, az élővilághoz kötődnek vagy az élettelen természeti értékeken alapulnak, főként a komplex természetszemlélethez az integrált természettudományos gondolkodáshoz kapcsolódnak. Fejlesztik a megismerést, segítik az ismeretek gyakorlati alkalmazását játékos formában. Segítséget jelent egy iskolai délután hasznos eltöltéséhez, erdei iskola programok, ökoiskolai események színesítéséhez vagy akár a tanórákon az élményszerű nevelés megvalósításához.

Évtervező Fürkész füzet
(Budapest, 2015)

20150813_jo

Ár: 1 750 Ft. (postai költséggel együtt)

Megrendelhető: ped@furkeszholding.hu címen.

Bízom abban, hogy az idén minden tervem sikerül! De mi a tervem? Hogyan jutok A-ból B-be?
Pontosan mikorra szeretném elérni a célokat? Mit szeretnék elérni az év végére?
Hogyan javítok a kapcsolataimon? Hogyan lesz eredményesebb a munkám? Erről szól ez a füzet! Töltsd ki és gondold át a legfontosabb prioritásaidat! Eredményesebben tudunk teljesíteni a munka világában és a magánéletben is, ha tudjuk hova szeretnénk eljutni, mintha véletlenszerűen, ad hoc módon éljük az életünket.  Ha mindezt nem csak elgondoljuk, hanem konkrétan le is írjuk, agyunkat cselekvésre, gondolkodásra, haladéktalan lépések megtételére ösztönözzük. A megálmodott jövő erővel bír, amit a tervek végrehajtására fordíthatunk. A kérdés elég bátrak vagyunk konkrétan megfogalmazni, mit is szeretnénk elérni az előttünk álló évben?


 

Ásványok, kőzetek, ősmaradványok a művészettörténetben – szakköri program

Jó gyakorlat célja:

A szakköri program a művészettörténet a földtan és a földrajz ismereteire épít. Azt mutatja be, hogy a földkéreg kincsei, az ásványok és a kőzetek, melyeket a bányászat, majd a geológia az emberiség hasznára ősidők óta elérhetővé tett, hogyan válnak az egyetemes kultúrtörténet és a képzőművészet anyagi hordozóivá, az esztétikai szépség kifejezőjévé. A drágakövek megmunkálása és a nemesfémek alkalmazása, az ékszerkészítés, az ötvösség útja érdekes technikai evolúciós folyamat. A legősibb emberi technikai eljárások közé tartozik az agyag feldolgozása, anyagának változatos felhasználása, az égetés és a mázkészítés sokszínűsége, majd az építészeti megjelenítése a történelem folyamán. Az építő –és a díszítőkőzetek funkcionális és szakrális alkalmazása kultúrkörönként igen változó volt. A kőzetekbe zárt ősmaradványok a kultúrtörténet, a hiedelmeinek szereplőivé is váltak, mint például Szent László pénze vagy a sárkányok. A mondáknak, a mitológiának, a Bibliának is sok földtudományi vonatkozása van (Atlantisz, Vízözön).
A szakköri program általános célja:
A természettudományok népszerűsítése, megszerettetése. Tehetséggondozás.
A természettudományok sokszínűségének, komplexitásának megláttatása, felfedeztetése.
A konstrukció keretében a tehetséges tanulókkal való foglalkozás valósul meg a tehetség gondozás módszereivel, amely hozzájárul az oktatás minőségének és hatékonyságának javításához. Kiemelten kezeljük a következő területeket: -a tanulás tanítása, gondolataink közlésének módja, tolerancia, a sikerélmény feldolgozása, kudarc átélése, megfelelő motiváció megkeresése.

Amennyiben igényelni szeretnék Jó gyakorlatunkat, kérjük jelezze szándékát a ped@furkeszholding.hu címen.

                                                                                                                                

Emlékszilánkok – 1956 iskolai megünneplése témanapon

 Jó gyakorlat célja:

Az Emlékszilánkok című témahetünk megvalósítása során az iskola minden diákja az 1956-os események kapcsán tevékenykedik. Az ünnep témakörét öt tanítási napon iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos és sokszínű módszerek segítségével dolgozza fel.
A nemzeti ünnepek iskolai megünneplése az állampolgári kultúra fontos eleme minden országban, így hazánkban is. Az Emlékszilánkok című témahetünk elsődleges célja a magyarságot összekötő nemzeti, állami és családi ünnep: 1956 eseményeinek feldolgozása. A közös kultúrkincsünk és iskolai hagyományok generációról generációra való hagyományozásának megerősítése.
A témahét tematikájában arra törekedtünk, hogy diákjainkhoz az ünnepeinket tartalomban korszerű, mához szóló gondolatok segítségével hozzuk közelebb. Az ünneplés velejárója az emberi életnek, de ünnepelni tudni kell, s ennek a tudásnak átadása az iskola feladata is. Célunk, hogy diákjaink aktív részvétellel, a projektoktatás korszerű tanulási-tanítási stratégiája segítségével sajátítsák el az ünnep tartalmi elemein kívül azok szimbólumait, jelképeit, és hogy képessé váljanak a méltó, tiszteletteljes ünneplésre.
Fontos, hogy ünnepléseken megtapasztalt élményeket tanulóink továbbvigyék a családjaikba, és részt vegyenek a városi, közösségi rendezvényeken, éljék át együtt ünneplés örömét.
Az emléknapoknak hazánkban nem voltak hagyományai, meg kellett tanulnunk egy-egy emléknap megszervezését is.

Amennyiben igényelni szeretnék Jó gyakorlatunkat, kérjük jelezze szándékát a ped@furkeszholding.hu címen.

                                                                                                                                

Erdei iskola a komplex természetszemlélet kialakításáért

Jó gyakorlat célja:

A komplex erdei iskola program hatékony környezeti nevelési eszköz. Tartalmi, módszertani és nevelési (közösségi és szemléletformálási) szempontból is olyan innováció, melynek a tanulók szocializálásán túl, nem csak környezeti nevelési – oktatási céljai vannak, hanem komplex természetszemlélet fejlesztő hatásai is lehet. A program több éves környezeti nevelési és módszertani fejlesztés eredménye.

1. A tanulók sokoldalú, komplex kompetenciafejlődése iskolán kívüli természeti környezetben, feladathelyzetekben.

2. Lakóhelyük és kistérségük természeti és épített környezetének megismerése (a környék faunája és flórája). Környezettudatos magatartás kialakítása.

3. Az osztályközösségek erősítése tanórán kívüli életszerű helyzetekben, tudatosan tervezett moduláris oktatás és programok megszervezésével.

Amennyiben igényelni szeretnék Jó gyakorlatunkat, kérjük jelezze szándékát a ped@furkeszholding.hu címen.

                                                                                                                                

Művészetterápiás foglalkozások

Jó gyakorlat célja:

A Szocio-terápiák nagycsaládjához tartozó, különféle művészeti eszközökkel (képző, zene, mozgás, irodalom) működő kreatív alkotói csoportokon belül, a gyerekek saját alkotásaik, önreflexióik és a közös beszélgetések révén, önismeretüket csiszolhatják, mélyíthetik. A különféle technikák lehetővé teszik a színek, formák, textúrák, jellegek, viszonyulások, kölcsönhatások elemzéseit, így a részvétel semmiféle előképzettséget nem igényel, mert nem az esztétikai értékelés, hanem az alkotói folyamat megélése, a saját élmény általi önmegismerés a cél. A csoporttagok társas kapcsolataik minőségét is építik azáltal, hogy ki-ki felismerőbbé, megértőbbé, elfogadóbbá stb., vagyis szociálisan fejlettebbé válik az együttlétek során.

Ezek a terápiás módok segítenek, hogy a mindennapokban erősebb önértékeléssel bírjon bárki, nem titkolva el, hogy ez a belső munka néha komoly feladat, de mivel változatos eszköztárral, zárt közegben, bensőséges hangulatú az együttlétek sora, így ez a munka érdekessé, kellemessé válik a foglalkozásokon, ahol válaszokat kaphatnak a résztvevők maguktól, magukról, maguknak.

Amennyiben igényelni szeretnék Jó gyakorlatunkat, kérjük jelezze szándékát a ped@furkeszholding.hu címen.

                                                                                                                                

NLP alapú módszertan gyakorlati alkalmazása a tanítási folyamat során

Jó gyakorlat célja:

A jó gyakorlat célja, hogy az iskolákban tanító pedagógusok a módszer révén egyéni tanulási- tanítási stratégiát tudjanak kialakítani az osztályukban a tanulók számára. Az NLP módszer alkalmazása a gyakorlatban rövid távon kiváltja az érdeklődést a gyermekből a téma iránt, hosszú távon rövidebb időt kell szánnia a tanulásra, hiszen a megfelelő tanulási technikákat alkalmazza önfejlesztése során. A pedagógusok számára könnyebb lesz az oktatás, alkalmazkodóbb és érdeklődőbb gyerekeket nevel tanórái során.

Amennyiben igényelni szeretnék Jó gyakorlatunkat, kérjük jelezze szándékát a ped@furkeszholding.hu címen.

                                                                                                                                

Nyitott szemmel a múzeumban – múzeumpedagógia

Jó gyakorlat célja:

A múzeum-pedagógiai jógyakorlat azt mutatja be, hogy ismeretszerzés létezhet az iskolán kívüli is, a múzeumi ismeretközvetítés sajátos, múzeban megvalósuló formájával. A módszer leírja az ezzel foglalkozók számára a pedagógiai elméletet és gyakorlatot, egy munkafüzet példájával segít az ötletadásban. A program célja a múzeum gyűjteményi anyag megismerése, kiállításainak feldolgozása, az ott folyó kutatómunka bemutatása, és a múzeum látogatói közötti közvetítőtevékenység azon területe, amely a gyermek- és ifjúsági korosztályával keres kapcsolatot.

A múzeum-pedagógiai órák nevelési és oktatási célja – a tanult társadalomismereti és természetismereti tantárgyakra alapozva, az ott tanultakat továbbfejlesztve – korszerű ismeretrendszert és szemléletmódot alakítson ki a tanulókban.
Vegyük észre, szerezzünk tudomást a minket körülvevő térről, tárgyi valóságról, ami legalább annyi érdekes információt rejt magában, mint az internet.
Ne csak nézz, láss is!
A foglalkozásokon különböző műveltségi területek koncentrációja történik egyidejűleg, a diákok aktív közreműködésével.
Kiemelt cél: a tanulókban az önművelődési igény kialakítása.

Amennyiben igényelni szeretnék Jó gyakorlatunkat, kérjük jelezze szándékát a ped@furkeszholding.hu címen.